Algemene voorwaarden

Ondernemingsnummer : BTW BE 0655.725.740
RPR Brugge
IBAN : BE89 7512 0809 8685
BIC : AXABBE22

 

WET TOT BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER – GDPR

Wij beschikken over een aantal gegevens van persoonlijke aard, die op U en andere klanten betrekking hebben, zoals bij voorbeeld naam, adres, telefoonnummer.

Zoals dit wettelijk is voorgeschreven, geven wij een recht van inzage en verbetering aan iedereen van wie wij persoonlijke gegevens bezitten.  U kan dit recht uitoefenen door u te wenden tot Leak Detectyves BVBA, dienst voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer » (telefoon : 0497/444.366).

Wij garanderen U eveneens dat al deze gegevens volstrekt vertrouwelijk worden behandeld, en enkel kunnen meegedeeld worden aan de instanties, bevoegd voor fiscale controles.  Verder worden ze alleen gebruikt om de boekhouding te beheren, en om U in het algemeen een optimale dienstverlening te bieden.

Aanvullende inlichtingen bekomt U desgewenst ook bij het ‘openbaar register van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’, Ministerie van Justitie, regentschapsstraat 61, 1000 Brussel.

ALGEMENE  FACTUURVOORWAARDEN 

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon, en ondertekend door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing, dewelke hieronder zijn vermeld :

Tenzij bij de bestelling anders werd bedongen, zijn alle facturen contant betaalbaar ter plaatse op de werf, na het uitvoeren van de werken.  In alle overige gevallen zijn de facturen contant betaalbaar in de burelen van onze maatschappelijke zetel te Oedelem, Sporstraat 22

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag , van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlrente verschuldigd per maand, ten belope van 10 % van het factuurbedrag., vanaf de datum van de factuur. In dit geval zal de factuur eveneens verhoogd worden, met een minimum van 75euro voor particulieren, en honderdvijftig euro voor anderen, bij wijze van schadevergoeding wegens niet-betaling, onafgezien eventuele gerechtskosten en nalatigheidintresten.

Elke betaling wordt door ons steeds aanzien als een betaling van de oudste openstaande factuur.

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken bevoegd waar de maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd is.

Bij gerechtelijke vervolgingen zal het bedrag van de factuur van rechtswege verhoogd worden met 300 euro, ten titel van schadevergoeding te vermeerderen met verwijlinterest.

Klachten zijn enkel ontvankelijk per aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na factuurdatum. 

Geen enkele klacht geeft de schuldenaar het recht de betaling uit te stellen of het totaal factuurbedrag te verminderen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beschadigen van leidingen of toestellen, door het uitvoeren van druktesten, of door kapwerken, met de bedoeling het lek bloot te leggen.

Daar het opsporen van lekken nog steeds een abstracte wetenschap is, zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het stellen van onjuiste diagnoses.

Eventuele kosten die voortvloeien uit het innemen van het openbaar domein, zullen doorgerekend worden aan de klant.

De bestelling der werken houdt in dat men kennis genomen heeft van de algemene factuurvoorwaarden, en dat men zich ermee stilzwijgend akkoord verklaard heeft.

Het annuleren van een bestelling kan enkel geldig zijn als ze per brief of e-mail naar ons is verzonden, ten laatste één dag voor de afgesproken datum.